Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Duxe Engine Works BVBA
Adres: Kapelstraat 17, 2387 Baarle-Hertog
E-mail: info@super-b-webshop.be
Telefoon: 0485 684 911
Ondernemingsnummer: 0827.901.433
BTW nummer: BE0827901433

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Super-B Belgie, een BVBA met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 17, 2387 Baarle-Hertog, België, BTW BE0827901433, RPR Rechtbank van koophandel van Turnhout, (hierna Duxe Engine Works genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhevige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Duxe Engine Works houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Duxe Engine Works aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Meer info over onze verzendkosten vindt u hier.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Duxe Engine Works niet. Duxe Engine Works is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Duxe Engine Works is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Duxe Engine Works. Duxe Engine Works kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Hoe gaat u te werk:

 • Kies uw Artikel en voeg het toe aan de winkelmand;
 • Vanuit de winkelmand gaat u naar de kassa (afrekenen);
 • Registreer u of log in;
 • Kies uw facturatie adres bij en eventueel een afwijkend leveringsadres;
 • Kies de juiste verzendmethode;
 • U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • Volg de stappen voor de betaling en werk uw betaling af;
 • In uw account kan u op elk moment een overzicht van uw Bestelling raadplegen.

De producten die via deze e-commerce website van Duxe Engine Works worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Duxe Engine Works.

Duxe Engine Works is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

De levering gebeurt door koerierdienst UPS (gratis vanaf bestelling van 50 euro).

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De Levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de Betaling, zoals bepaald in artikel 4. Duxe Engine Works zal de Verkoop met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Levering vertraging ondervindt, of indien een Verkoop niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat de Verkoop werd gesloten bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Verkoop zonder kosten te ontbinden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan Duxe Engine Works.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Duxe Engine Works was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Duxe Engine Works.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Duxe Engine Works te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Duxe Engine Works.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Duxe Engine Works, Nijverheidslaan +50/56, 8540 Deerlijk, België, info@super-b-webshop.be, Tel: 056/617 977, Fax: 056/617 955 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het retourformulier.

De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [https://www.super-b-webshop.be/retourneren]. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Duxe Engine Works heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Duxe Engine Works De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Duxe Engine Works zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Duxe Engine Works zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Duxe Engine Works alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Duxe Engine Works op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Duxe Engine Works wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Duxe Engine Works geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Duxe Engine Works betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Duxe Engine Works klantendienst waarna de klant het artikel op kosten van Duxe Engine Works terug dient te bezorgen aan Duxe Engine Works.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Duxe Engine Works zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De klant dient de batterij te gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen gegeven door de fabrikant of door de verkoper en die hem werden medegedeeld ten laatste op het ogenblik van levering of op vraag van de klant. Bij gebreke aan dergelijke vraag, zal de klant geacht worden een perfecte kennis te hebben van de gebruikersrichtlijnen voor het geleverde materiaal.

Deze richtlijnen impliceren dat de klant:

 • De batterij niet meer dan 300 maal per jaar zal ontladen;
 • De batterij niet zelf demonteert, zelf herstelt of laat herstellen zonder het schriftelijk akkoord van Duxe Engine Works
 • Voor alle herstellingen of levering van wisselstukken uitsluitend een beroep doet op Duxe Engine Works;
 • Een maandelijkse controle uittreksel of onderhoudsboekje bijhoudt dat in geval van waarborgaanvraag dient te worden voorgesteld;
 • Een batterijonderzoek toelaat op eerste verzoek van Duxe Engine Works op ieder redelijk uur en, in gebeurlijk geval, de werken ter plaatse door het personeel van Duxe Engine Works (werk, montage, demontage en batterijen) en zonder betaling de elektrische energie levert die noodzakelijk is.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Duxe Engine Works is bereikbaar via e-mail op info@super-b-webshop.be of per post op het volgende adres: Kapelstraat 17, 2387 Baarle-Hertog, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Duxe Engine Works beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Duxe Engine Works zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Duxe Engine Works om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Duxe Engine Works. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Duxe Engine Works kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

Hierbij verwijzen we ook naar het Europese ODR-platform (Onlinegeschillenbeslechting).